Retningslinjer

Retningslinjer for uddeling:

Sparekassen Danmark Fonden Hobros formål:

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Sparekassen Danmark.


Virkeområde

Virkeområder fastsættes til det område, hvor Sparekassen Hobros filialer havde adresser, og i øvrigt som på det af den samlede bestyrelse godkendte kortmateriale.


Uddelinger

Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål. Der udarbejdes statistik over akkumulerede beløb fordelt på steder og formål.
Sparekassen Danmark Fonden Hobro uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Uddelingspolitik

Sparekassen Danmark Fonden Hobro støtter IKKE:
Enkeltpersoner
Kommercielle forretninger
Løbende drift – ikke årligt tilbagevendende
Aktiviteter der har fundet sted, eller udstyr, som er indkøbt
Rejser
Politiske aktiviteter
Religiøse aktiviteter
Stats- og kommunale institutioner og ejendomme
Andelsboligforeninger / grundejerforeninger
Formål som normalt falder ind under de offentliges opgaver

Sparekassen Danmark Fonden Hobro støtter:
Konkrete og øremærkede projekter
efter ansøgning fra:
Organisationer
Foreninger
Selvejende institutioner
Ejendomme/institutioner, som IKKE er privat eller offentlig ejet
Gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt
Fonden støtter ligeledes formål, som bestyrelsen finder berettiget.

Ansøgningsbehandling

Som det tydeligt fremgår af vores hjemmeside, SKAL vores ansøgningsskema benyttes.

I er dog altid meget velkomne til at medsende/eftersende div. bilag til sekretariatet og helst i mailform.

For organisationer, foreninger og selvejende institutioner SKAL der ALTID vedlægges UNDERSKREVNE/GODKENDTE vedtægter, seneste regnskab, hvis det foreligger, og tilbud på det der søges om.

Ansøgningerne skal fremsendes til Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro. Ansøgningsskemaet kommer helt automatisk og bilag skal helst fremsendes på mail, hvis det er muligt. Vi modtager dog også gerne bilag og andet i postkassen.
Sekretariatet meddeler ansøger, at ansøgning er modtaget, samt hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt eventuelle mangler ved ansøgningen.
Når der modtages en ansøgning sendes den straks via bestyrelsesprogrammet ADMIN CONTROL til alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens behandling:
Fondens bestyrelse holder bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal. På bestyrelsesmøderne besluttes hvilke ansøgere, der skal have en uddeling og størrelsen af denne uddeling.
Efter hvert bestyrelsesmøde giver Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro meddelelse til alle ansøgere, såvel til de ansøgere, der er bevilliget midler, og til ansøgere, der ikke er bevilget midler.

Den bevilgede uddeling oplyses på Sparekassen Danmark Fonden Hobros hjemmeside.


Udbetaling

Udbetalingen foretages ved overførsel fra Fondens konto i Sparekassen Danmark i henhold til den af bestyrelsens vedtagne udbetalingsmodel for den enkelte sag.
Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro påser, at dokumentation for at afholdte udgifter modtages.

Behandling af personoplysninger:

Sparekassen Danmark Fonden Hobro indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

De fornødne oplysninger, som nødvendigvis må oplyses og som danner grundlag for hele ansøgnings- og bevillingsprocessen behandles naturligvis fortroligt og videregives ikke. Oplysningerne vil som oftest omfatte: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, pengeinstitut og kontonummer samt e-mailadresse.

I arkiv